1

مرکزمشاوره پرنیان

تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری  - شماره 71
تلفن تماس:   88148440

 

 

 عناوین برخی از کارگاهها

1-شناخت ودرمان اختلالات جنسی
2-تربیت جنسی کودکان
3-سوءاستفاده جنسی درکودکان
4-کودک آزاری
5-آسیب شناسی خیانت
6-آموزش پیش از ازدواج PME
7- آموزش زندگی خانواده FLE (آموزش پس از ازدواج)
8-مشاوره پیشگیری از طلاق
9-بهداشت روانی خانواده (خانواده سالم)
10-خانواده استاندارد
11-آسیب شناسی عشق
12- ارتقاء توان ذهنی کودکان
13-روانشناسی رفتارباکودک(شیوه های تربیتی کودک-اصول وروشهای کارآمد فرزندپردری )
14-شناخت ودرمان بیش فعالی
15-ترس درکودکان
16-اتیسم ودرمان آن
17-کودک و فاجعه
18-ایماگوتراپی
19-فنون شناخت درمانی
20-طرحواره درمانی
21-واقعیت درمانی
22-شناخت ودرمان اختلالات شخصیت
23-مشاوره سوگ
24-فنون روانشناسی مثبت نگر
25-مهارتهای زندگی
26-استرس درمیط کار
27-هوش هیجانی درمحیط کار
28-حافظه ویادگیری
29- اعتیاد(شناخت-پیشگیری-درمان)

کلینیک پرنیان علاوه بر خدمات فوق، اقدام به برگزاری سخنرانیهای آموزشی در سازمانها، دانشگاهها ، موسسات آموزشی ، مدارس، مهدهای کودک و... نموده و آمادگی خود را جهت همکاری با سازمانها و مراکز فوق الذکر اعلام می دارد.