رفتار جنسی: (Sexual Behavior)

رفتار جنسی: (Sexual Behavior)


بهترين بخش #رفتار_جنسی عملکرد فيزيولوژيک جنسی است. برطبق DMS-IV

يک سيکل عملکرد فيزيولوژيک جنسی درزن ومرد از چها ر مرحله تشکيل ميشود.

1- ميل جنسی(Desire)

2- برانگیختگی(Excitement)

3- اورگاسم (Orgasm)

4- فرونشینی (Resolution)

مرحله اول (ميل جنسی) شامل تخيلات درباره فعاليت جنسی ونيز ميل به داشتن فعاليت جنسی است.

مرحله دوم (برانگیختگی) شامل احساس ذهنی لذت جنسی است که با تغيرات فيزيولوژيک همراه است. مهمترين تغيیرات درمردان شامل (Erection) و(Tumescence) ومهمترين تغيیرات درزنان احتقان ومرطوب شدن مهبل وتورم جنيتال خارجی است که از چنددقيقه تاچند ساعت طول ميکشد.


✨متن کامل این مطلب را از طریق لینک زیر در وبسایت مرکز سکس تراپی و مشاوره ازدواج بخوانید✨

🔗http://biglarbeygi.ir/?p=284

/ 0 نظر / 32 بازدید